AGB

Уважаеми клиенти на  Фирма Вижън Партнер ООД

www.Tableuniverse.com не е уеб магазин или компания за поръчки по смисъла на Закона за електронната търговия. Договорът за продажба се Сключва само ако  бъде  изпратено от нас  потвърждение на поръчката, включително транспортни разходи, в рамките на 3 дни .

Вашата поръчка е необвързваща за  Нас покупка!   Моля за разбирането ви, че можем да ви гарантираме действителната наличност на поръчаните продукти само в потвърждението на поръчката – което е валидно като оферта ще се свържем с вас по телефона!

Ние се стремим да предоставим продуктите си, да съкращаваме сроковете за доставка и да предлагаме персонално и добро обслужване, но понякога нещо не може да върви толкова гладко или нещо не е ясно. Ето защо имаме нужда от основните правила, за да можем да се разбираме добре. На  юридически  това се нарича „Общи условия“. Благодарни ще сме ви обаче, ако можем да се справим без общи условия и че можем да намерим по-добри решения чрез лична комуникация, ако има някаква несигурност.

М.Мустафов – изпълнителен директор

1. Общи

1.1. Настоящите Общи условия („ОУ“) се прилагат за всички договори, по-специално за продажба и доставка на стоки, както и за подаване на законни декларации от Фирма Вижън Партнер ООД   („Продавач“).

1.2. Общите условия на купувача са напълно  неефективни  , освен ако продавачът не потвърди писмено индивидуални, точно цитирани условия на купувача. Ако продавачът изпълни поръчката (дори и само частично), се прилага изключително общите условия  на  продавача , дори ако купувачът се позовава на общите си условия в бизнес документите. С извършването на поръчка купувачът се съгласява с тези условия и е обвързан с тях. Общите условия се прилагат за всички по-нататъшни бизнес отношения между продавача и купувача, в частност за всички бъдещи доставки и поръчки, без специално предизвестие.

1.3. Офертите на продавача са необвързващи и подлежат на промяна. Договорът се формира, когато продавачът потвърди поръчката писмено или когато продавачът действително изпълни поръчката на купувача. Условията за включване на договора е клиентът да заплати депозит в размер на минимум 50% от общата цена, освен ако изрично не е уговорен по-висок депозит. Прави се препратка към точка 3.1, според който продавачът има право да задържи доставката, докато купувачът не е платил цялата покупна цена в брой или  не я  преведе .

1.4. Мястото на изпълнение за доставка, услуги и плащания за двете страни е мястото на дейността на продавача, дори ако предаването се извършва на различно място, както е уговорено. За спорове, произтичащи от търговските отношения, се извършва само в компетентен съд във  град Търговище /БГ/.  това важи и за всички спорове.

1.5. Продавачът  Фирма Вижън Партнер ООД   моли за разбирането ви, че поръчките за „ Маси серия „UNIKATE“ “ могат да бъдат направени само на обща стойност от €1000 или повече.

2. Цени

2.1. Всички допълнителни  Разходи по договора, като кредитни такси и лихви, за различни обезпечения, такси, лихви, обменни такси, съдебни разходи и адвокатски хонорари и извънсъдебни разходи  са  отговорност на купувача.

2.2 Цените, посочени в каталози, брошури, ценоразписи, на началната страница и др., винаги са необвързващи и подлежат на промяна, освен ако изрично не е посочено друго в писмена форма. Това важи и за повторни поръчки.

3. Доставка !   (оглед на стоката).

3.1. Продавачът винаги се стреми да запази договорените дати за доставка. Обещанията на продавача относно за доставка (време за доставка) – особености за доставка oт чужбина (от Индонезия, Индия, Китай, Турция и  др.  ) – се основават на опита на продавача с подобни поръчки в миналото  и  винаги  могат да  бъдат изпълнени без някакви проблеми , но може да не бъде спазено поради непредвидими причини. (Война, природни бедствия, икономическа криза, проблеми с товарите, митнически усложнения и др.) Ако срокът за доставка е уговорен изрично или писмено,  той започва да изтичат след получаване на писменото приемане от Продавача. Самото споразумение на данни за доставка без авансово плащане от купувача не прави договора фиксирана транзакция. По принцип има запазване на доставката само ако купувачът  е дал на продавача разумен гратисен период (от най-малко 6 седмици) . Въпреки това, за продукти, произведени по поръчка (модели, които не са в колекцията Tableuniverse или моделите Tableuniverse, модифицирани според изискванията на клиента), продавачът може да се нуждае от значително по-дълги срокове за доставка (до 18 седмици). Продавачът може да задържи доставката, докато купувачът е в просрочие с дълго (частично) плащане, независимо дали съгласно този договор или други договори, сключени с продавача, т.е. не изплаща накупната цена изцяло в брой или не превежда по сметката на продавача (входяща).

3.3. Претенции за вреди от страна на купувача поради неизпълнение или късно изпълнение на договора се изключват, освен ако отговорността не е задължителна в случаи на умислена или груба небрежност. Ако купувачът е потребител, отговорността на продавача е ограничена до случаи на умисъл и груба небрежност.

3.4. Обстоятелства извън контрола  на продавача,  като  по  -специално „форсмажорни обстоятелства“, технически грешки при предаването  или  изтриване  на  файлове, действия  или  бездействия  на  лица, които  не са  наети от продавача  или  са  били поръчани  от  продавача  , по-специално превозвачи  и  спедитори , както и  Промени  , търсени в последствие  от купувача, съответно удължават срока на доставка.

3.5. Купувачът е изрично уведомен, че отговорността за транспортни щети в случай на доставка на клиента се носи изключително от пълномощията на спедитор, при условие че продавачът използва собствено транспортно средство за транспорт  Продавачът на действие като посредник между спедиторската компания и купувача. Силно препоръчително и необходимо е да бъдете напълно проверени и  при получаване. Ако се установи вреда при транспортиране, купувачът има право да откаже приемането или незабавно да върне повредената при транспорта стока. По-късни рекламации няма да бъдат признати от транспортни компании или техните застрахователни компании. Купувачът няма право на  /Повредената по време на транспорта стока трябва/ да бъде върната на продавача само след приемане , без да е сключен договор за фиксирано обезщетение със спедиторската компания.

3.6. Освен ако не е сключено изрично споразумение с продавача, мястото за производство и проверка на закупените  или  поръчаните стоки .

3.7. Всички клиенти за взимане/гледане са помолени да се обадят на продавача или да си уговорят договорена среща поне един ден преди да вземат/гледат. Спонтанни събирания / огледи без  уговорка  няма да се приемат без изключение.

3.8. Купувачът е изрично помолен – доколкото това е географски възможно – да проверите мебелите, поръчани , преди доставка на място за или да проверите наличността им  При търсене продавачът ще изпрати снимки на въпросните мебели на купувача  , ако  географското разстояние затруднява огледа на стоката или ако съответният купувач не може да прегледа артикула по лични причини. Ако резултатът от фотографското посредничество е задоволителен, поръчаната стока се счита за проверена или пусната за доставка.

4. Условия за плащане

4.1. Освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма, фактурите от продавача се изплащат незабавно нетно и без приспадане, или в брой в касата на продавача, или на  лице  с  писмено правомощие  за  събиране от продавача.   Плащането чрез банков кредит  към банката,  посочено от  продавача, се извършва  само  по силата на изрично  писмено  споразумение, при което преводите се извършват на риск  от  купувача  и  трябва да бъдат  организирани своевременно.

4.2. В случай на забавено плащане продавачът има право да начислява лихва в размер на 10 процентни пункта над приложимия основен лихвен процент на Бългатската национална банка, но най-малко 25% годишно; Твърдението за по-висока лихва за просрочие остава запазено, ако продавачът използва външни средства с по-високи лихвени проценти или ако плащането по друг начин е довело до по-големи щети.

4 -ти 3-  ти  _ Купувачът не може да компенсира вземанията срещу претенциите на продавача;  ако купувачът е потребител, купувачът може да приеме искове на продавача .

4 -ти 4-  ти  _ По същия начин се изключва правото на задържане (включително правото да откаже изпълнение) на купувача срещу претенции на продавача от всеки вид, освен ако купувачът е потребител и това е недействително споразумение .

4.  5  . Ако купувачът не плаща , продавачът  може да  потърси таксите  за  споменаване  и  събиране, необходими за подходящо съдебно преследване, при което  купувачът се  задължава  да  възстанови таксите  на участващата  агенция  за  събиране.

4 -ти  6  -ти _ Отстъпките или отстъпките в брой, изрично посочени в писмена форма, са обусловени от получаване на пълно плащане.

4.7. Възраженията по фактурите трябва да бъдат  направени в писмена форма  до  три дни от получаването им, в противен случай фактурите се считат за одобрени от купувача.

5. Гаранция

5.1. Изрично се посочва, че изделията от масивна дървесина, експлоатирани под марката „Tableuniverse“, традиционно се изработват ръчно в  България  при прости условия. Самият характер на производствения процес или изборът на материал за продуктите не предизвиква оплаквания. Продавачът не може да гарантира съвършенство в това отношение, което отговаря на стандартите на индустриалните масови продукти в Европа. Може също – поради различията в климата и влажността между  жилищата в Европа и България, тъй като като плотовете или повърхностите на изделията от масивно дърво показват пукнатини през първите 3-6 месеца след доставката. Мебелните продукти , произведени от регенериран дъб, могат да покажат признаци на износване и  петна, малки дупки и неравности по повърхността. Те сами по себе си не се считат за дефекти или продавачът не е длъжен да се съгласи с промяната в това отношение. Продавачът приема, че купувачът е запознат с общите познания за естествените свойства на масивната дървесина. По желание на купувача обаче продавачът може да ремонтира увреждането на мебелите чрез професионална работа. Разходите за вземане и връщане на стоката се поемат от купувача, освен ако не е сключено специално споразумение. Продавачът не поема отговорност за съхранението на ремонтираните или върнати стоки, които не са взети навреме. Срокът за навременно събиране е максимум 8 седмици. Продавачът   няма задължение за съхранение на несъбраните стоки за ремонт . Всички претенции към клиентите в това отношение са изключени без изключение, освен ако настаняването е срещу заплащане и за ограничен период от време не е договорено писмено.

5.2.Затворените и/или отопляеми вътрешни помещения влошават безопасната употреба или функционалността на стоките, причиняват деформации и пукнатини. Поради това купувачът избягва неподходящото съхранение на стоките.

5.3. Продавачът оперира под марката „Tableuniverse“ изключително естествено дърво или масивна дървесина от Европа, което не е сравнено с индустриално произведените шперплат, компресирани дървени изделия. Взаимоотношенията и сравненията на стоките с MDV , трябва да бъдат изключени. Купувачът няма гаранция за дребни промени, пукнатини, свиване или деформация (особено на предната част на дъбовите мебели), които се появяват при използване на мебели от масив като тропически дървесен вид. Изрично е посочено, че вътрешните мебели също не трябва да се поставят в непосредствена близост до горещи точки (радиатори и др.) през първите 3 месеца, за да бъдат избегнати сериозни пукнатини. Посочено е също, че продуктите се отличават с деформации и повърхностни модификации, които са неизбежни поради характеристиките на дървото или които по някакъв начин не причиняват модификации. (Виж 5.1.) Трябва също да се отбележи, че в поредицата. Плотовете за маси “Уникат”, “Буле”, “Акар” са склонни към напукване и огъване, което е по-силно изразено при някои дъски, но това не е причина за смяна. Обмяната може да отнеме до една година, Сушенето на Масив плочи отнема много време.

5.  4  . Освен това изрично е посочено, че различни зърна или клони/повредни участъци, пълни с дървесина или дървесен прах, включително разлики в цветовете на плотове за маси или други мебели, не представляват основание за рекламиране. Това е производствен проблем, който по никакъв начин не се контролира от продавача. Следователно нито купувачът, нито продавачът може да повлияят на естеството на дървото или на цветовете. (Между другото, разликите в цвета на външната област са еднакви.) Отбелязва се също, че има леки разлики между онлайн снимки и реални продукти. Снимките на продуктите винаги се правят чрез снимка на телефона или по-малки. Продуктовата услуга работи само след като продуктът е осъществен. Това важи особено за Уникат    и др.

5.  5  . Продавачът предлага и изработка на мебели според изискванията на клиента. Щом размерът, цветът, материалът, стилът и външният вид се различават от тези на обикновените  стоки от „Tableuniverse” , поръчката се счита за специална поръчка ( мебели по мярка ). Като оценени поръчки в  България  се извършват с прости операции на други семейни фирми, може да има леки разлики във  формат  , цвят, материал  и оптичен вид. Не е приложимо като причина за рекламиране. Отказ от договора за покупко-продажба за оценени поръчки от купувачи е възможен само със съгласието на ръководството. Тъй като разходите за труд, материали и транспорт са много високи, купувачът трябва да вземе предвид по-високите разходи в случай на договор.

Продавачът препоръчва на клиентите, които правят  поръчки, да доставят чертежи на мебелите, за да избегнат възможни грешки. Възможни са и подробни чертежи от продавачи, но срещу заплащане. Продавачът не може да обещае безупречна продукция или да поеме каквото и да е отговорност, ако специалната поръчка се основава само на описания на заявката на клиента или някои непълни скици. Правилното производство е възможно само със съответен чертеж.

5 -ти  6  -ти _ Продавачът би искал да насочи вниманието на тези клиенти, които искат техните клиенти да бъдат реализирани със собствен дизайн на мебелите или които постепенно правят поръчка, че гаранцията за перфектната конструкция е изключена, освен ако няма технически-професионален чертеж ,известен от продавача се приема. Същото важи и за собствените колекции на компанията, чиито формати са променени по изрично желание на клиентите. Продавачът ви моли за разбиране, че успехът на промяната в дизайна не винаги може да бъде предвиден.

5.  7  . Продавачът не носи отговорност за щети, дължащи се на неправилно съхранение и използване на стоката,

5 -ти  8  -ми _ Продавачът предоставя гаранция в рамките на законовите разпоредби само ако общата цена е платена изцяло от купувача. Гаранционният период започва да тече едва когато покупната цена е получена изцяло. Освен ако изрично не е гарантирано на купувача, че определението на дефектите, които са установени, ще бъде отстранено в рамките на определен период от време след доставката.

5.  9  . Освен това купувачът няма право на гаранционни претенции, ако доставеният от него материал или дадените от него инструкции са били неподходящи. Купувачът е изрично уведомен, че консумативи за дърво или дъб като „грижа“ не са подходящи за дъбовите мебели и продавачът не поема отговорност, ако купувачът третира дъбовите мебели с нещо различно от „ натурални масла за дъб“.

5.10. Купувачът трябва да провери доставените стоки незабавно след доставката с необходимото внимание в съответствие  и да отбележи всички дефекти, които са били, които могат да бъдат идентифицирани подробно в документа за доставка или спомагателния елемент, в противен случай на всякакви искове – по-специално искове за щети – са изключения; ако не е възможна незабавна проверка при приемане, това обстоятелство трябва да бъде представено в документа за доставка или товарителницата, в противен случай всички рекламации са изключени, а всички дефекти, установени по време на последната проверка, трябва да бъдат докладвани подробно в писмен вид в рамките на 3 дни от доставката . Ако купувачът е уведомил своевременно за някакви дефекти, той има право само на поправка или замяна в рамките на разумен период от време, но не и на намаляване на цената или отмяна; Във всеки случай, гаранционната претенция изтича в резултат на неразрешена намеса в обекта на продажба.  Ако купувачът е потребител, точка 5.4. никаква полза.

5.11. Купувачът признава, че дефекти в стоки, продадени като част от продажба, по-специално дефектни  стоки, обозначени като „остатъци“, „експонати“, „прекратени модели“ или по подобен начин, както и стоки, които са били продадени, ако са били (частично) повредени по време на транспортиране, няма гаранция . Купувачът е изрично уведомен за дефекти, свързани с такива стоки, по-специално при кратък период на използване, по-ниска или устойчивост или непригодност на стоките, обозначени по този начин.

6. Щети

6.1. Искове за стойности от купувача срещу продавача са ограничени до случаи на умисъл или груба небрежност. Ако купувачът е потребител, отговорността на продавача за щети на имуществото е ограничена до случаи на ум и груба небрежност. Договорните защитни ефекти в полза на третото лице са изключени, освен ако не е въпрос на мнение или груба небрежност.

6.2. Ценовият риск преминава върху купувача при предаване на обекта за покупка на купувача или негов пълномощен представител; в случай на доставка за сметка на купувача продава, с предаване на обекта на покупката на превозвача, при заплащане на доставката поради обстоятелства, за които не носи отговорност и ако е уговорено събиране от купувача , с съобщение, че обектът на покупка е готов за изпращане .

6.3. Транспортният риск винаги пада върху купувача, дори ако е договорена доставка с платен превоз със собствен транспорт или транспорт на третата страна. Купувачът трябва да търси щети при транспорт директно от превозвача (спедитор, превозвач), особено ако е поръчал специален вид доставка (DHL, Bahn-Express  и др.  ). Транспортният риск се застрахова само въз основа на писмен договор и само за сметка на купувача.

7. Връщане

7.1. Купувачът има право да върне доставената стока само с писменото съгласие на продавача и при условията, посочени от продавача в конкретния случай; Във всеки случай стоката трябва да бъде върната с платен транспорт и без наложен платеж за риск и за сметка на купувача.

8. Доставка

8.1. Всички разходи, направени във връзка с доставката, се поемат единствено от купувача. Ако разходите са предвидени от продавача, те ще бъдат премахнати на купувача. Стоката се изпраща на риск за купувача. За поръчки  може да се изисква депозит.

9. Разни

9.1. Ако отделните разпоредби са правно неефективни,  това  не засяга обвързващия характер на останалите разпоредби и договорите, сключени въз основа на тези условия. В  този случай изпълнението,  което се  доближава  възможно най-близо до икономическия резултат от  неефективните изпълнение  , се счита за договорени.

9.2. Всички споразумения с купувача са предмет на Българското   законодателство, с изключване на Конвенцията за продажба на ООН.